فروشگاه

شرکت مهندسی اشار در تخصص های نقشه برداری، معماری، طراحی داخلی، شهرسازی، طراحی شهری، نظارت و اجرا و مدیریت اجرایی فعالیت دارد.بخشی از سوابق و توانایی های واحدهای فوق، در بخش پروژه ها ( لینک ) مورد اشاره قرار گرفته است.
شرکت مهندسی انسان، شهر، ایده، رویداد با نام تجاری اِشار در سال ۱۳۹۸ توسط جمعی از کارشناسان معماری، شهرسازی و نقشه برداری باشماره ثبت ۵۲۱۵۶ ثبت و وارد عرصه اجرایی شد، تا به فراخور زمان کارایی و اثربخشی خود را نشان دهد. تمامی اعضای شرکت با دیدگاهی مثبت، گامی استوار و دستی پر از تخصص و توانمندی پای در این راه نهاده تا ببالیم به آنکه در روند توسعه اثرگذاریم.

معماری

- - - ارائه مطالب - - -

توضیحات

طراحی شهری

- - - ارائه مطالب - - -

توضیحات

نقشه برداری

- - - ارائه مطالب - - -

توضیحات

طراحی داخلی

- - - ارائه مطالب - - -

توضیحات

نظارت و اجرا

- - - ارائه مطالب - - -

توضیحات

متفرقه

- - - ارائه مطالب - - -

توضیحات