اشعار عاشقانه

 

اشعار اجتماعی

 

اشعار حماسی

 

پی نوشته های تاریخی


 

 
سرآغاز


 

اي تو بر عامل پنهان و نهان آگاه
در سرا پرده اين جام جهان چون شاه
اي ملك بر هر چه ملك و ملك دنيا
اي چراغ روشن شبهاي تنها
اي طبيب و ناجيا كاري نما
راوی درمانده را ياري نما

 

 
عنصر هنر به هر شكل و زباني مي تواند سكوت عامل دل را بشكند و آنچه رانمي شود با زبان عادي بيان كرد با زبان هنر كه آميخته با هزار دستان راز و رمز است مي توان ابراز نمود شعر يكي از زيباترين هنرهاست و بيشتر مردم ما همه روزه با شعر سر و كار دارند اما كمتر كسي است كه به دنبال كشف شاعر واقعي و ارزشها و قابليتهاي اصيل شعر راستين باشد اما با اين همه بسياري از شعر ها معنا پذير نيستند و مفهوم خاصي از آنها بدست نمي آيد و اين معنا گريزي و به قول شاعران يكي از حسن هاي چندين گانه شعر است چرا كه اگر شعري به تمام و كمال معنا باشد و ابهام و ايهامي در لايه هاي ذهن خواننده از اين بابت باقي نماند ديگر شعر نيست فقط مقوله نظم گونه ايست كه پيامي داشته است اما پيچيدگي برخي اشعار در حوزه هاي ذهني به حدي است كه باز كردن و راه يافتن در متن آن تفكر و تعمق زيادي مي طلبد.

در اين كتاب سعي شده با تردستي خاص و مانورهاي شاعرانه مضمون را به خوبي با خواننده منتقل كرد و هيچگاه در معماي گنگ زبان به تله نيفتاد

اظهر نظر و نقد اين كتاب بر عهده صاحب نظان و منتقدان مي باشد

علي كرمي -  (راوی )  ، زمستان 1378